Πολιτική Ποιότητας

Περιβάλλον

Στην εταιρεία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.  δεσμευόμαστε για τα κάτωθι:

 •       -Οι υπηρεσίες/προϊόντα που παρέχουμε στους πελάτες μας θα ικανοποιούν πλήρως και θα καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις τους καθώς και τις εφαρμοστέες κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις.
 •       -Οι παραγγελίες ή/και οι συμβάσεις με τους πελάτες μας θα υλοποιούνται όπως ακριβώς έχουν συμφωνηθεί και η Επιχείρηση θα εκτελεί στο ακέραιο όλες τις υποχρεώσεις της.
 •       -Στόχος μας παραμένει πάντοτε η συνεχής και πλήρης ικανοποίηση του πελάτη.
 •       -Για την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα και προβλήματα των πελατών/ συνεργατών μας.
 •       -Για την προστασία του Περιβάλλοντος
 •       -Στη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καθώς και των λειτουργιών της Επιχείρησης.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας και Περιβάλλοντος η Επιχείρηση λειτουργεί με τις ακόλουθες αρχές:

 •      -Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και πλήρως ενημερωμένος για το εφαρμοζόμενο Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα (ΕΔΣ) της Επιχείρησης και τους στόχους / δείκτες που έχουν τεθεί.
 •      -Θέτουμε ως Επιχείρηση στόχους, παρέχουμε τους απαιτούμενους πόρους για την επίτευξή τους  και τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης που κάνουμε αναλύονται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς μας για την βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες μας αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος
 •      -Παρέχουμε κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό της Επιχείρησης μας καθώς και τον  κατάλληλο εξοπλισμό και κατάλληλη υποδομή για να εκτελεί σωστά τις εργασίες που του ανατίθενται
 •       -Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Διεργασίας Διαχειριστικών Συστημάτων ο οποίος έχει οργανωτική ανεξαρτησία και δικαιοδοσία να εξασφαλίζει ότι το ΕΔΣ εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις όπου απαιτείται να προβαίνει στις ανάλογες διορθωτικές ενέργειες.
 •      -Οι προμηθευτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε, να τηρούν τις δεσμεύσεις της Επιχείρησης προς τους πελάτες της και τα ενδιαφερόμενα μέρη της αλλά να λαμβάνουν υπόψη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Όλο το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες (όταν αυτό απαιτείται) είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα που εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων τους.

Οι στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας, ορίζονται ως:

 •     -Υψηλές αποδόσεις επιχειρησιακών επενδύσεων που πηγάζουν από τις λειτουργίες της εταιρείας
 •      -Συμμόρφωση της εταιρείας με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
 •      -Συνεχής Βελτίωση της εταιρείας και των προσφερόμενων υπηρεσιών / προϊόντων της
 •      -Ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες
 •      -Εξασφάλιση της συνέχειας και της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας / προϊόντων

Συνεχής παρακολούθηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών βασισμένη σε στόχους και δείκτες

 

Υγεία & Ασφάλεια της Εργασίας

Στην ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ, βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης, είναι η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας όλων των εμπλεκόμενων στις δραστηριότητές της, σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Υγείας, Ασφάλειας της Εργασίας, το οποίο ικανοποιεί, πλήρως, τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001:2007.

Η Διοίκηση της επιχείρησης, μέσω τακτικών και έκτακτων συσκέψεων, εντοπίζει και διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του Συστήματος και, παράλληλα, θέτει μετρήσιμους, αντικειμενικούς στόχους για την υγεία & ασφάλεια της εργασίας, τους οποίους παρακολουθεί διαρκώς ώστε να διασφαλίζεται, αφενός η επάρκεια, η αποτελεσματικότητα και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος και, αφετέρου, η καταλληλότητα της παρούσης Πολιτικής.

Ειδικότερα, η ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ δεσμεύεται να:

 •    -λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών,
 •      -συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές με τις δραστηριότητές της νομικές και άλλες απαιτήσεις, που αφορούν στην υγεία & ασφάλεια της εργασίας,
 •      -καθορίζει σκοπούς, στόχους και προγράμματα, τα οποία συστηματικά ανασκοπεί, επιδιώκοντας τη συνεχή και περαιτέρω βελτίωση της απόδοσής της σε θέματα υγείας & ασφάλειας της εργασίας
 •      -συνεργάζεται με φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την υγεία & ασφάλεια της εργασίας,
 •      -εξασφαλίζει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο για τις αρμοδιότητές του, σύμφωνα με το καταγραμμένο Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας, καθώς και ευαισθητοποιημένο σε θέματα υγείας & ασφάλειας της εργασίας,
 •      -επικοινωνεί την πολιτική της στους εργαζόμενους, στα ενδιαφερόμενα μέρη, τους συναλλασσόμενους και τον κοινωνικό περίγυρο.

 

Ασφάλεια Τροφίμων

H επιχείρηση «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.» διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα της Διαχείρισης Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα.

     Η ασφάλεια των εμπορευμάτων που διακινούνται από την επιχείρηση είναι, για τη διοίκηση και το προσωπικό αυτής, υψίστης προτεραιότητας και σημασίας. Στα πλαίσια λειτουργίας της επιχείρησης σε μία έντονα ανταγωνιστική αγορά, το Σύστημα Διασφάλισης της Υγιεινής και της Ασφάλειας των Τροφίμων που αυτή εφαρμόζει, ικανοποιεί τόσο την Εθνική Νομοθεσία και την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας των τροφίμων, στοχεύοντας στην παραγωγή και τη διάθεση ασφαλών και αξιόπιστων προϊόντων.

      Βασικός στόχος της πολιτικής ποιότητας της επιχείρησης είναι η αποφυγή προβλημάτων, δια μέσου της έγκαιρης πρόληψης αυτών, καθώς και δια μέσου της συνεχούς βελτίωσης της οργάνωσής της, με την ενεργό συμμετοχή όλου του προσωπικού της στους στόχους αυτής. Η επιχείρηση μεριμνά και για την αποκατάσταση των προβλημάτων που ίσως δημιουργήσει στους πελάτες της.

    Οι αρχές δια μέσου των οποίων διασφαλίζεται η συμμόρφωση της εταιρίας με τις απαιτήσεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Ασφάλειας Τροφίμων αυτής.

 

           Όλα τα θέματα τα σχετικά με την Ασφάλεια των προϊόντων της επιχείρησης, αντιμετωπίζονται από το συντονιστή της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων με υπευθυνότητα και ανεξαρτησία, κατόπιν εκχώρησης σε αυτό της σχετικής αρμοδιότητας από την Διεύθυνση.

 

            Ως εκ τούτου η επιχείρηση εγγυάται ότι τόσο οι απαιτήσεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας όσο και των προδιαγραφών της, ικανοποιούνται πλήρως.

 

 

 


Επικοινωνία

Επιβεβαιώστε ότι δεν είστε ρομπότ (bot), τσεκάροντας το κουτί που βρίσκεται στο πάνω πλαίσιο!

Βρείτε μας στο χάρτη