ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Δημοσιεύτηκε: Wednesday 21 December 2022 09:24

Η επιχείρηση ενισχύθηκε από την ανωτέρω Δράση που έχει ως στόχο την αναβάθμιση της ανταγωνιστικής θέσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Η επένδυση αφορά στον τεχνολογικό, οργανωτικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό ή/και την αναδιαμόρφωση των λειτουργιών των προϊόντων/υπηρεσιών της επιχείρησης. 

Οι τομείς που χρηματοδοτούνται από την Δράση, είναι οι παρακάτω:

-αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων

-ενέργεια

-περιβάλλον

-τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνίας (ΤΠΕ)

-Logistics

-υγεία

-υλικά-κατασκευές

-πολιτιστικές βιομηχανίες